Bemutatkozunk

Iskolánk a bihari térség legnagyobb iskolája. Tanulóink két épületben vannak elhelyezve, ez több szempontból is kedvező a gyerekek, különösen az alsósok számára, hiszen így a lakóhelyükhöz közel eső épületbe járhatnak. Az iskola központi épülete az ún. 'Emeletes' iskola a Fő utcán, a központban található. Ide járnak az 5-8. osztályos tanulóink és az EÁI 1-4. és 5-8. osztályos tanulók.

A kétemeletes épületben tágas folyosók, célszerűen berendezett szaktantermek, ebédlő, iskolai büfé, könyvtár, számítógépterem, tornaterem szolgálják a gyerekek tanulását, ellátását, sportolását, szabadidejük hasznos eltöltését. Az iskola épülete összeköttetésben áll a sportcsarnokkal, ami testnevelés órák, sportfoglalkozások, iskolai ünnepségek, rendezvények helyszíne. A csarnok oldalsó kijárata a sportudvarra vezet, ahol futópálya, bitumenes kosár- és kézilabdapálya található. Műfüves pálya évek óta szépült. Az emeletes iskola udvarán, a szünetekben kulturált körülmények között pihenhetnek a tanulók. A város másik részén, a Fő utca 96. szám alatt található egy szép régi épület, az ún. 'Táncos iskola'. Nevét a homlokzatán lévő sgraffitóról kapta, mely Ludmán Ottó alkotása. 2005-ben pályázati forrásból megújult az épület timpanonjában levő díszítés, Birizdó Gabriella A tudás fája című muráliája került a régi homlokzati dísz helyére. Ebben a 8 tantermes iskolában 1-4. osztályosok tanulnak, itt is van tornaterem és számítástechnika terem. A nagy belső udvar a sport és a kinti játékok helyszíne. Minden iskolaépületünk gázfűtéses, a világítás modern.
Kattintson a honlap kezdő oldalán az iskolák képeire, így belülről is megtekintheti az épületeket.

Személyi feltételek az iskolában

Iskolánkban az oktató-nevelőmunkát 28 fő látja el. A 28 fő tanári, tanítói (sok esetben 2-3) diplomával rendelkező szakember. Iskolánkban a szakos ellátottság alsó tagozatban 100 %-os,  felső tagozatban majdnem minden tantárgyat a megfelelő tanári végzettséggel rendelkező pedagógus tanít. Kivételes helyzetben vagyunk az idegen nyelv oktatása terén, 3 nyelvszakos kollegánk tanítja a gyerekeket angol és német nyelvekre. Egyetemet végzett informatika szakos tanárunk a számítástechnika oktatása mellett rendszergazda feladatokat is ellát. Szakképzett könyvtáros látja el az iskola könyvtárosi feladatait. Gyógypedagógusok és fejlesztő pedagógusok segítik a rászoruló gyerekeket a haladásban.

Tárgyi feltételek

Az iskolai oktató-nevelő munka jelenleg 2 épületben folyik.Az iskola épületei tágasak, világosak, gázfűtésesek. Folyamatos felújítással, állandó karbantartással igyekszünk szinten tartani az épületek állagát.

Az alsó tagozatban az oktatás osztálytermi rendszerben folyik. A felső tagozatban viszont az osztályok vándorolnak, az egyes tanítási órákat szaktantermekben tartjuk. A szaktantermek és a hozzájuk tartozó szertárak felszereltsége az utóbbi évek pályázati támogatásaiból jelentősen javult.

Évek óta biztosítottak iskolánkban az informatika oktatás feltételei. Két tágas szakteremben 30 és 16 számítógép áll a tanulók rendelkezésére. Intézményünkben 5. osztálytól a tantervbe illesztve tanítunk informatikát. Lehetőség van az Internet használatára is. Pályázati forrásokból vásároltunk laptopokat, 9 digitális táblát és projektorokat, ezek segítséget nyújtanak az informatika oktatás során, és lehetővé teszik az infokommunikációs technikák, digitális tananyagok többi tanórán való használatát.

A nyelvoktatás tárgyi és eszköz ellátottságára jellemző egy jól felszerelt nyelvi labor, ahol a növekvő óraszám mellett nagymértékben javítja a nyelvoktatás körülményeit, hatékonyságát.

A technika-háztartástan tantárgy tanításához két szaktanterem áll rendelkezésünkre, egyik konyha - étkezőnek van berendezve. Mivel a tantárgy rendkívül eszköz- és anyagigényes, csaknem folyamatos beszerzésre, pótlásra volna szükség.

Az utóbbi években jelentősen javultak iskolánkban az ének-zene tanítás tárgyi feltételei. Praktikus, új berendezést kapott a szaktanterem, új hangszereket, eszközöket szereztünk be, így viszonylag jónak mondhatók a zenei műveltség megszerzésének feltételei.

Iskolánkban 3 tornateremben biztosítottak a mindennapos testedzés feltételei. A mindennapos testedzés lehetőségét tanórán kívüli tömegsport foglalkozásokon biztosítjuk. Itt kerülnek megrendezésre a helyi, a városi és a területi kupák, sportversenyek.

Tanulóink önműveléséhez, ismereteinek bővítéséhez közel 12.000 kötetes iskolai könyvtár áll rendelkezésre. A mindennapos nyitva tartás lehetővé teszi tanulóink folyamatos búvárkodását, versenyekre, pályázatokra való felkészülését, könyvtárhasználati órák tartását. Megtalálhatók a könyvtárban azok a szakmai, pedagógiai folyóiratok, hetilapok, amelyek lehetővé teszik a kollegák önművelését, szakmai, pedagógiai tudásuk frissítését, az új kutatások, tudományos eredmények megismerését. Anyagi lehetőségeinkhez mérten folyamatosan bővítjük, újítjuk a könyvtár állományát, törekszünk a sok gyerek által forgatott kötelező olvasmányok, ismeretterjesztő könyvek, lexikonok beszerzésére. A teremben 20 számítógép áll a tanulók rendelkezésére, amelyeket minden délután két-két órás szabad foglalkozás keretében használhatnak. Lehetőség van az internet használatára, játékra és gyakorlásra.

Diákjainkról

Iskolánk 245 tanulója 8 évfolyamon 16 osztályba jár. Ebből 2 az összevont, enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulókat oktató osztály. Napközis ellátást 8. évfolyamig 5 csoportban biztosítunk. Sajnos a térség szociokulturális szempontból elég nehéz helyzetben van, ezért a gyerekek közül 188 hátrányos helyzetű. Ebből 118 tanuló halmozottan hátrányos és 12 fő pedig veszélyeztetett. A gyerekek között nem csak családban, hanem nevelőotthonban élő is van, összesen 51 tanuló.

Több évtizedes hagyománya van iskolánkban a matematika magasabb óraszámban történő oktatásának 5. osztálytól kezdve. Kezdetben matematika tagozatként, 1999 szeptembere óta emelt szintű oktatásként működik. Ugyancsak emelt szintű oktatás keretében történik fél osztályban a magyar nyelv és irodalom tanítása.

Iskolánkban az idegen nyelv oktatása 4. osztályban kezdődik, német nyelv tanulására van lehetőség.

Mivel városunkban magas az olyan fiatalok száma, akik általános iskolai tanulmányaikat nem fejezték be, ezért  pedagógiai programunkban szerepel a felnőttoktatás is. Folyamatosan nem indítunk ugyan osztályokat, de kellő számú jelentkező esetén néhány évenként indul egy-egy osztály.
Iskolánkban az enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulókat összevont osztályokban a számukra készült helyi tanterv szerint foglalkoztatjuk. Oktatásukat – nevelésüket szakképzett gyógypedagógusok látják el.


Iskolánkban a tanórán kívüli foglalkozások választéka igen széles körű: sportszakkörök, kreatív szakkör, természetismeret, magyar, matematika tehetséggondozó és felzárkóztató. 
Az iskola tanulmányi helyzete, tanulóink sikeressége az utóbbi években közel állandó értéket mutat. 2017/2018-es tanévben kitűnő tanulók száma 8 fő. Jeles tanulóink száma 17 fő, ebből alsós 5, felsős 12 fő. Jelentős sikereket értek el gyermekeink területi, megyei sportversenyeken – asztalitenisz, labdarúgás sportágakban. Ugyancsak szépek tanulóink eredményei a különböző tantárgyi versenyeken – így a Zrínyi Ilona alapműveletei versenyeken, és a Bendegúz nemzetközi helyesírási versenyeken. Ezen kívül minden évben benevezünk a területi-, megyei helyesíró versenyekre, honismereti, környezetvédelmi, népdaléneklési, versmondó és mesemondó versenyekre.

 Iskolánkban évek óta működik az Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola, ahol 98 fő részesül művészeti képzésben. Ezen kívül a Leg a láb Alapfokú Művészeti Iskolában néptáncra és  a Csökmői Zeneiskola hangszeres zenei képzésére járnak tanulóink.

Az intézmény Pedagógiai Programjának legfontosabb célkitűzései:

Az iskola nyújtson olyan lehetőséget a gyermekek számára, amelyben életkorának és képességeinek megfelelően tud tanulni, tevékenykedni. Olyan motivációs rendszer kialakítása az iskolában, amely által az iskolai tevékenységben a tanulók sikeresen sajátítják el a tanulási módszereket – a fejlesztés területei: tehetséggondozás, hátrányos helyzetű, cigány és értelmi fogyatékos gyerekek felzárkóztatása, habilitációja, rehabilitációja.
Iskolánk közvetítse a társadalmilag elfogadott értékeket, a társadalomba való beilleszkedés szabályait, lehetőségeit. A gyermekekben alakítsuk ki a kommunikáció helyes formáit és normáit. Biztosítsuk a gyermekek számára az önmegismerés és önfejlesztés lehetőségét, ezzel biztosítva a szociabilitást.

Text Size

Fenntartónk:

Klebelsberg Központ
Elnök: Hajnal Gabriella
Webcím: www.kk.gov.hu


Webcím: http://kk.gov.hu/berettyoujfalu

Elérhetõségek:
Cím: 4100 Berettyóújfalu Dózsa György utca 17-19.
Telefon: +36 (54) 795261
E-mail: berettyoujfalu@kk.gov.hu

Püspökladányi kihelyezett tankerületi iroda

Elérhetőségek:
Cím: 4150 Püspökladány, Bocskai utca 2.
Telefon: +36 (54) 501541
E-mali: berettyoujfalu@kk.gov.hu

Oklevelek